םיאבה םיכורב
ליחתהל ןכיה טילחהל םוקמה ןאכ




...םיפסונ םיאשונו ישדוח תוליעפ חול

<<< וא


םירחבנ םירתא
הריהמ רבכע תציחלב




םייחב תונלבס ךירצ
תונלבס הברה ךירצ
!!! טנרטניאב

p.c user club israel
ב"הרא תחולש<<*>>ימוקמה רתאה
ךסמ תיצולוזר םע ובטימב הארנ רתאה
.800x600
תילאוזיו תירבע